Dernek Üyeliği

Türk Seramik Derneği Üyelik Koşulları

MADDE 4 - DERNEK ÜYELİĞİ :

4.1. Derneğin asli, temsili, öğrenci, fahri ve onur olmak üzere beş çeşit üyeliği vardır. Seramik teknoloji, sanat ve bilim faaliyetleri içinde yer alan bütün meslektaşları bir araya getiren Derneğe; mühendisler, bilim adamları, öğretim üyeleri, araştırmacılar,sanatçılar, üreticiler ve diğer profesyoneller, seramikle ilgili yüksek öğretim kurumlarından ve meslek liselerinden mezun olanlarla, seramikle ilgili bir alanda en az bir yıl hizmeti olanlar "asil üye" olabilir. Seramik ve ilgili dallarda üretim yapan kuruluşlar adına bir kişi Derneğe "temsili üye" olabilir. Temsili üyeler aktif görev alabilirler ve Genel Kuruluda oy verebilirler. Seramikle ilgili yükseköğretim
kurumlarından birinde tam gün eğitim gören öğrenciler Derneğe "öğrenci üye" olabilir. öğrenci üyeler Genel Kuruluda oy veremezler. Seramik sanat, bilim ve teknolojisi ile Derneğin amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunanlar Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un kararıyla "fahri üye" lige seçilebilirler. Fahri üyeler aidat ödemez ve Genel Kurul'da oy veremezler. Seramikle ilgili teknoloji, bilim ve sanat alanlarında en az 25 yıl hizmet vermiş ve Derneğin amaçlarının gerçekleşmesinde çok önemli katkılarda bulunmuş olanlar Yönetim Kurulu'unun teklifi ve Genel Kurul'un kararıyla "Onur Üye"seçilebilirler. Onur üyeleri aidat ödemez ,Genel Kurul' da oy kullanabilir ve aktif görev alabilirler.

MADDE 5 - DERNEĞE ÜYE OLMAK - ÜYELİKTEN ÇIKMAK VE ÇIKARILMAK :
5.1. Derneğin amaç ve çalışma konularını benimseyen ve kişisel yönden yasal sakıncaları bulunmayan gerçek kişiler, Derneğe üye olmak isteklerini Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirirler. Bu yazılı istek Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında olumlu bir karara bağlanırsa istek sahibine bildirilir ve bu suretle üyelik defterine yazılmakla üyelik sıfatı kazanır.

5.2. Dileyen üye ayrılma isteğini Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak bildirir. ayrılma isteği ilk toplanacak Yönetim Kurulu bilgisinden geçtiği tarihte kesinlik kazanır.

5.3. 2908 Sayılı Dernekler Kanunu' na göre derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin ve yazılı uyarıya rağmen 3 yıllık üyelik aidatını ödemeyenlerin üyelik kaydı Yönetim Kurulu' nca silinir. Üyeler geçmiş yıllara ait borçlarını ödedikleri yılki aidat miktarı üzerinden öderler. Yazılı savunmalarının incelenmesi sonucu Derneğin amaç ve çalışma konularına aykırı hareket ettikleri saptananlar ve Ana Tüzükle Yönetmeliklerin yüklediği görevleri elde olmayan nedenler dışında yerine getirmeyenler Yönetim Kurulu' nun başvurusu üzerine Danışma Kurulu' nun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Yönetim Kurulu'nun isteğine rağmen 15 gün içinde savunmalarını vermeyenler, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

MADDE 6 - ÜYELİK HAKLARI :
6.1. Dernek üyeleri çalışma alanına giren sorunlarında Dernekten eşit şartlar altında yardım ve destek görürler.

MADDE 7 - ÜYELİK GÖREVLERİ :
7.1. Derneğin görevlerinin yerine getirilmesinde üyeler bütün kuvvetleriyle Derneği desteklemek ve ortak çıkarlarının sağlanmasında her konuda yardımcı olmak mecburiyetindedirler. Üyeler Derneğin Tüzüğüne uymakla yükümlü olup, yasal ve tüzüğe göre Derneğin vereceği kararlara uymak ve uygulamak zorundadırlar.