Tüzük

MADDE 1- DERNEĞİN KURULUŞU – ADI MERKEZİ :

1.1- Derneğin adı Türk Seramik Derneği’ dir. Bundan sonra “Dernek” olarak anılacaktır. Seramik teknolojisi, bilimi ve sanatı ile ilgilenenlerce bu Ana Tüzükte yazılı hükümler dahilinde kurulmuştur.

1.2- Söz konusu Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

MADDE 2- DERNEĞİN AMACI -FAALİYET ALANI-ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

2.1- Derneğin amacı seramik bilim, sanat ve teknolojisinin ülke yararına gelişmesi ve ilerlemesi yolunda çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemek, konuyla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında bilgi alışverişini, anlayış ve işbirliğini teşvik etmek ve geliştirmektir. Seramik Sektöründe faaliyet gösterecek Dernek bu amacını geliştirmek için:

2.2- Seramik üretimi, sanatı, yönetimi, bilimi ve eğitimi konularında seminer, panel, konferans ve benzeri toplantılar düzenleyerek üyelerine tanışma ve karşılıklı görüşme imkanı sağlar,

2.3- Üyelerini seramikle ilgili teknik, bilimsel, sanatsal, ekonomik ve sosyal gelişmelerden haberdar eder,

2.4- Seramik konusunda eğitim veren kurumlarla işbirliği yapar, bu kurumlara ve öğrencilerine gelişmelerini sağlayıcı maddi ve manevi yardımda bulunur,

2.5- Bilimsel araştırmalara destek olur, mesleki ve bilimsel yayınlar yapar, bunun için teşvik ödülleri koyar,

2.6- Seramik alanında incelemeler yapar, gelişmeleri izler ve uygulama konusunda teklifte bulunur,

2.7- Seramik alanındaki sorun ve gereksinimleri saptar ve bunlara çözüm getirmek üzere ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur,

2.8- Seramik üretim ve metotlarının geliştirilmesini ve ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesini teşvik eder,

2.9- Seramik alanında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar arasında iyi ilişki ve karşılıklı yardım anlayışının kurulması ve devam ettirilmesini sağlar,

2.10- Seramikle ilgili tüm alanları kapsayan kongre ve sergi düzenler, yurt içi sanatçılarının eserlerini değerlendirecek sergiler açar, uluslararası sergilere katılımı sağlamak için gerekli organizasyonlar yapar. Türk Seramik Derneği Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kişiler, derneğin faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında yapılan kongre, seminer, fuar ve toplantılara katılabilirler.

2.11- Dernekler Yasası’na uygun olarak benzer amaçlı kuruluşlara üye olur. Seramik tekniği ve sanatı ile ilgili kurulacak veya kurulmuş bulunan yurt içi ve dışındaki Birlik, Dernek ve Federasyonlara katılabilir,

2.12- Eğitim, üretim, bilim ve sanatla ilgili Derneğe bağlı müesseseler kurabilir,

2.13- Seramik konusunda eğitim veren yüksek öğretim kuruluşlarında öğrenci olan üyelerin Derneğe bağlı birimler kurmasına destek olabilir,

2.14- Dernek amaçlarına yönelik hizmetler için “Devamlı Komite’ler ve özel konularla ilgili inceleme, araştırma ve etüt maksadıyla “Geçici Komite’ler kurabilir,

2.15- Dernek üyelerinin yararına açık bulunacak kitaplık, konferans salonu, sergi salonu, lokal vb. sağlayabilir ve kurabilir,

2.16- Dernek yasal amacına ulaştırıcı ve gereksinim gördüğü her türlü faaliyette bulunabilir ve amacına uygun diğer kuruluşlarla işbirliği yapıp, ortak tesis ve teşebbüslere girişebilir,

2.17- Seramik topluluğunun gereksinimlerine cevap vermekte devamlılığı sağlamak için gelişmelere paralel olarak hizmet yapısını, kadrosunu ve olanaklarını yeniler. Ayrıca çeşitli bölge ve şehirlerde temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

2.18. Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir.

2.19. Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

2.20.Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

2.21-Üyelerin yetkili merciler ve diğer meslek kuruluşları nezdinde temsilinin sağlanması için çalışmalar yapar, ayrıca üyeler adına yasal yollara başvurulması (gerektiğinde dava açılması, davalarda taraf olarak yer alınması, açılmış veya açılacak davalara katılan olarak yer alınması), üyelere bu kapsamda ve sorunların çözümlenmesinde her türlü desteğin sağlanması için gerekli girişim ve çalışmaları yapar.

2.22- Gelir arttırıcı projeler geliştirebilir, amacı gerçekleştirilmesine yönelik olarak, kazanç paylaşmayı amaçlamayan iktisadi işletmeler kurabilir.


MADDE 3 – DERNEĞİN KURUCULARI :

Adı – Soyadı : Meslek veya sanatı : Adresi : Tabiiyeti :

Basri Sezer Seramik Yük. Müh. T.Çim.ve Top.San.T.A.S.Gn.Md. T.C. Eskişehir Yolu 7.Km.Ankara

Yüksel Güner Yönetici Mahmur Sok. Günaydın Apt.7/1 T.C. Çiftehavuzlar Kadıköy

Ahmet Yamaner Yönetici Kemal Salih Sel.Sok.l3/18 T.C. Göztepe İstanbul

Can Apak Kimya Müh. İstanbul Porselen San.A.Ş.Loj. T.C. Tuzla İstanbul

Kazım Çokay Seramik Yük.Müh. Acıbadem Fatih Sok. 2/16 T.C. Kadıköy İstanbul

Süleyman Caner Elektrik Müh. Hazırcevap Sok. 26/1. D.18 T.C. Çiftehavuzlar İstanbul

Oktay Tekin Orhun Kimya Yük. Müh. Çanakkale Ser.Sit.Yeni Bl.A/9 T.C. Etiler İstanbul

Murat Urhan Ref.Ser.Mal.Yük.Müh. Sörmaş A.Ş.Loj.Bozüyük DevletY. T.C. 3 Km. Söğüt Bilecik

Serdar Özgen Seramik Yük.Müh. Hacı Mehmet Sok.35/18 T.C. Fenerbahçe İstanbul

Atilla Galatalı Seramik Sanatçısı Cumhuriyet Cad.227/7 T.C. Harbiye İstanbul

Tolun Vural Seramik Yük.Müh. Toprak Ser.San.A.Ş. Eskişehir Yolu T C. P.K.23 Bozüyük

İbrahim Büyükçayır Kimya Müh. Tepecik Yolu Sk. Ufuk Ap.5/13 T.C. Etiler İstanbul

Adnan Tekin Metalurji Öğ.Üye. İstasyon Cd. Belkıs Hanım Ap.43/6 T.C. Kızıltoprak İstanbul

Ayhan Ak Maden Müh. Söğüt Ser.San.A.Ş.Loj.Kayhan Mh. T.C. Ertugrulgazi Cd.Söğüt Bilecik

Ahmet Ulukuş Makina Müh. Cami Sok.Tunçkan Ap.N.23/9 T.C. Suadiye İstanbul

Füsun Bitgen Seramikçi Dek. İstanbul Por. San. A.Ş. Hatboyu Cd. T.C. No: 31 Tuzla İstanbul

Erdinç Bakla Öğ. Üye Ser.Sant. Manolya Sok. Derya Apt. No:3/6 T.C. Kalamış / İstanbul

R.Taner Özgün Yük. Kim. Müh. D.S.İ Loj. Libadiye Cd. B1.Blok D.8 T.C. Küçükçamlıca / İstanbul


MADDE 4 – DERNEK ÜYELİĞİ VE ÜYE ÇEŞİTLERİ :

4.1. Fiil ehliyetine sahip, gerçek kişiler, ile aynı şartlara haiz fiil ehliyetine sahip tüzel kişilikler Derneğe asıl üye olabilirler. Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.

4.2. Derneğin asli, öğrenci, fahri ve onur olmak üzere dört çeşit üyeliği vardır.

Asil Üye : Seramik teknoloji, sanat ve bilim faaliyetleri içinde yer alan bütün meslektaşları bir araya getiren Derneğe; mühendisler, bilim adamları, öğretim üyeleri, araştırmacılar, sanatçılar, üreticiler ve diğer profesyoneller, seramikle ilgili yüksek öğretim kurumlarından ve meslek liselerinden mezun olanlarla, seramikle ilgili bir alanda en az bir yıl hizmeti olanlar “asıl üye” olabilir.

Öğrenci Üyeler : Seramikle ilgili yükseköğretim kurumlarından birinde tam gün eğitim gören öğrenciler Derneğe “öğrenci üye” olabilir. Öğrenci üyeler diledikleri taktirde aidat verirler, seçme ve seçilme hakları yoktur. Ancak katıldıkları etkinliklerde oluşabilecek mali yükümlülükleri yerine getirmek durumundadırlar.

Fahri Üye : Seramik sanat, bilim ve teknolojisi ile Derneğin amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunanlar Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kararıyla “fahri üye’liğe seçilebilirler. Fahri üyeler diledikleri taktirde aidat verirler, seçme ve seçilme hakları yoktur.

Onur Üyesi : Seramikle ilgili teknoloji, bilim ve sanat alanlarında en az 25 yıl hizmet vermiş ve Derneğin amaçlarının gerçekleşmesinde çok önemli katkılarda bulunmuş olanlar Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kararıyla “Onur Üye”si seçilebilirler. Onur üyeleri aidat ödemez, Genel Kurul’da oy kullanamaz ancak aktif görev alabilirler.


MADDE 5 – DERNEĞE ÜYE OLMAK – ÜYELİKTEN ÇIKMAK VE ÇIKARILMAK :

5.1- Derneğin amaç ve çalışma konularını benimseyen ve kişisel yönden yasal sakıncaları bulunmayan gerçek kişiler, Derneğe üye olmak isteklerini Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirirler. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi biçiminde karara bağlayıp; sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurur.

5.2- Dileyen üye ayrılma isteğini Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak bildirir, ayrılma isteği ilk toplanacak Yönetim Kurulu bilgisinden geçtiği tarihte kesinlik kazanır.

5.3- İlgili yasalara göre derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin ve yazılı uyarıya rağmen 3 yıllık üyelik aidatını ödemeyenlerin üyelik kaydı Yönetim Kurulu’nca silinir. Üyeler geçmiş yıllara ait borçlarını ödedikleri yılki aidat miktarı üzerinden öderler. Yazılı savunmalarının incelenmesi sonucu Derneğin amaç ve çalışma konularına aykırı hareket ettikleri saptananlar ve Ana Tüzükle Yönetmeliklerin yüklediği görevleri elde olmayan nedenler dışında yerine getirmeyenler, Danışma Kurulu’nun önerisi, yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Yönetim Kurulu’nun isteğine rağmen 15 gün içinde savunmalarını vermeyenler, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.


MADDE 6 – ÜYELİK HAKLARI :

Dernek üyeleri ve mensubu bulunduğu kuruluşlar, Derneğe karşı bu Tüzükte yazılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşulu ile, Derneğin tüm çalışma sonuçlarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptirler.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep aile zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Her üyenin Genel Kurulda 1 oyu vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanmak zorundadır.


MADDE 7 – ÜYELİK GÖREVLERİ :

7.1- Derneğin görevlerinin yerine getirilmesinde üyeler bütün imkanlarıyla Derneği desteklemek ve ortak çıkarlarının sağlanmasında her konuda dernek ile birlikte hareket etmek mecburiyetindedirler. Üyeler Derneğin Tüzüğüne uymakla yükümlü olmakla birlikte, yasalar ve tüzüğe göre Derneğin alacağı kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadırlar. Derneğin üyelerle, üyelerin dernekle ve derneğin diğer kişi ve kuruluşlarla uyuşmazlıklarında yetkili Mahkeme İstanbul Mahkemeleri’dir.


MADDE 8 – DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI-YILLIK ÖDENTİNİN BELİRLENME ŞEKLİ

8.1- Üyelerden alınacak yıllık ödenti,

8.2- Derneğe resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan her türlü ayni ve nakdi, menkul ve gayrimenkul bağışlar,

8.3- Dernek yararına düzenlenecek çalışmalardan sağlanan gelirler,

8.4- Derneğin menkul ve gayrimenkul mallarının kiralanmasından ve satışlarından ve mevduatından faizlerinden sağlanan gelirler,

8.5- Dernek işletmelerinden sağlanan gelirler,

8.6- Yayın gelirlerinden,

8.7. Katkı Payları’ndan oluşur. Yıllık Üyelik ödenti miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek üyelere duyurulur. Yıllık ödenti ve katkı paylarının ödeme süreleri, tahsili, takibi ve muhasebeleştirilmesi Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.


MADDE 9 – DERNEĞİN ORGANLARI :

9.1- Derneğin organları şunlardır :

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Denetleme Kurulu

d. Danışma Kurulu

MADDE 10 – GENEL KURUL :

10.1- Genel Kurul Dernek Üyelerinden oluşur.

a) Genel Kurul, üç yılda bir, Mart ayı içinde olağan olarak; davet halinde ise, olağanüstü olarak toplanır.

b)Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılmak hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz. Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.


MADDE 11 – GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI VE YAPILIŞ USULÜ

11.1- Genel Kurul, önceden ilan edilmek koşuluyla kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla yapılır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikincisinde çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Aidatlarını ödemeyen üyeler genel kurula katılamaz, seçme seçilme hakkını kullanamazlar.

11.2- Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederler.

11.3- Yeterli çoğunluk bir tutanakla saptanır ve Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır.

11.4- Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ve en az bir katip seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur.

11.5- Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Genel Kurulca aksine karar alınmadıkça, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi dışındaki oylamalarda oy verme usulünü Başkan saptar.

11.6- Görüşmelerde, yasal ve tüzüğün gösterdiği özel haller dışında, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.

11.7- Toplantı tutanağını Katip’ler düzenler, Başkan ve Başkan Vekili ile birlikte imza ederler. Bu tutanak ve belgeler toplantı sonunda Yönetim Kurulu’na verilir.

11.8- Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

11.9- Genel Kurul’da her asli üyenin bir oyu vardır. Onur üyeleri ve öğrenci üyeler oy sahibi olmamak şartıyla Genel Kurul toplantılarına katılabilir ve konuşabilirler.

11.10- Toplantıya katılamayacak durumdaki üye, diğer bir Genel Kurul üyesine vekalet veremez.


MADDE 12 – GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ :

12.1- Derneğin çalışmalarına, bütçe hesaplarına göre Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını inceleme ve bu kurulların aklanmaları hakkında karar vermek,

12.2- Yönetim, Denetleme ve Danışma Kurullarını seçmek.

Yönetim Kurulu seçimi:

Yönetim Kurulu için Başkan, 9 asil, 9 yedek üye seçilir. Seçimlere liste halinde girilir. Yönetim Kurulu seçimleri için aday olan gruplar Bir başkan ve 18’er kişilik Yönetim Kurulu aday listesi hazırlayarak Genel Kurula gelir.

Aday listelerinin hazırlanması esnasında

Bilim Grubundan 6

Sanat Grubundan 6

Endüstri Grubundan 6

olmak üzere toplam 18 üye aday listesine dahil edilir. Yönetimdeki devamlılığı sağlamak amacıyla, bir önceki Yönetim Kurulunun Bilim, Sanat ve Endüstri gruplarının birer üyesi söz konusu aday listelerindeki grupların birinci sırasına yazılır.

Aday listelerinde, eski Yönetim Kurulu’ndan daha çok sayıda üye yer alabilir. Ancak, yalnız birinci sıradaki adaylar tercih belirtilmeksizin listede yer alırlar. Genel Kurul üyeleri tercih ettikleri listedeki her gruptan iki aday üyenin karşısındaki kutuyu işaretlerler. Seçim sonunda, daha çok oy alan liste Yönetim Kurulu’na seçilmiş olur. Seçimi kazanan listedeki Başkan adayı ve her grubun (Bilim, Sanat, Endüstri) birinci sırasındaki adaylar doğrudan asil üye olarak Yönetim Kuruluna girerken, tercihlerin belirleyeceği bilim grubundan iki, sanat grubundan iki ve endüstri grubundan iki üye Yönetim Kurulunun diğer asil üyelerini oluştururlar. Kazanan listenin diğer üyeleri ise aldıkları oy miktarına göre sıralanarak Yönetim Kurulunun yedek üyelerini oluştururlar.

Ardından üç asil ve üç yedek Denetleme Kurulu üyesi gizli oyla seçilir. Daha sonra üç asil ve üç yedek Danışma Kurulu üyeleri seçilir. Ayrıca öğrenci üyeler kendi aralarında toplanarak, dört yıllık yüksek öğretim okullarından bir, iki yıllık öğretim okullarından bir ve teknik öğretim okullarından bir temsilci olmak üzere üç Öğrenci Temsilcisi’ni, yedekleri ile birlikte seçerler. Öğrenci Temsilcileri kendi aralarından seçtikleri bir üye Yönetim Kurulu toplantısına katılır, görüş bildirir, dilek ve temennide bulunur, fakat oy kullanamaz.

12.3- Aday listeleri başkan adayı tarafından ekte verilen örnek şeklinde önceden hazırlanıp, yeterli sayıda çoğaltarak seçim günü divan başkanına teslim edilir.

12.4- Yönetim Kurulu’na çalışmaları konusunda direktif vermek.

12.5- Sorumluluklarının görülmesi halinde Yönetim veya Denetleme Kurulu’na yetki vermek.

12.6- Taşınmaz alımı, satışı ve tasarrufu hakkında Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

12.7- Dernek bütçesini Yönetim Kurulu’nun önerisine göre aynen veya değiştirerek belirlemek.

12.8- Derneğin tüzüğünü değiştirmek ve tüzüğün 16.8. maddesi gereği Ana Yönetmeliği kabul etmek.

12.9- Derneğin federasyonlara katılması, ayrılması, uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve birliklere üye olması veya ayrılması konularında karar almak.

12.10- Bir sonraki dönem çalışma programı esaslarını saptamak.

12.11- Gündemindeki diğer maddeleri görüşmek ve karara bağlamak.

12.12- Derneğin feshine karar vermek,

12.13- Mevzuata ve tüzüğe göre Genel Kurulca yapılması gereken diğer isleri yerine getirmek,

12.14- Gerek görüldüğünde çalışma süresi devam eden Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini, toplantıya katılanların dörtte üç çoğunluğu ile kısmen veya tamamen değiştirmek.


MADDE 13 – YÖNETİM KURULU :

13.1- Yönetim Kurulu, bir başkan dokuz üye ve dokuz yedeği, Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Ayrıca öğrenciler tarafından seçilen bir kişi de öğrenci temsilcisi olarak Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, görüş bildirir, dilek ve temennide bulunur fakat oy kullanamaz. Yönetim Kurulu seçimlerinde bir önceki Yönetim kurulundan, bilim, sanat ve endüstri gruplarını temsilen birer üye tercih yapılmaksızın yeni dönem Yönetim Kurulu’nun üç üyesi olarak görevlerine devam ederler. Yönetim Kurulu asil üyeliklerinden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır.

13.2- Yönetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.

13.3- Dernek üyeliği sıfatı sona eren kişi Yönetim Kurulu üyesi ise hiç bir isleme gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu üyeliği sıfatı da sona erer. Sıfatı sona eren üye yerine yedeği Yönetim Kurulu üyeliğine davet edilir.

13.4- Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.


MADDE 14 – ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Dernek Başkanı tarafından, Derneğin organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin kimlik bilgileri ile diğer gerekli belgeler, Valilik İl Dernekler Müdürlüğü’ne bildirilir.


MADDE 15 – YÖNETİM KURULU’NDA İŞ BÖLÜMÜ :

15.1- Yönetim Kurulu üyeleri, seçimleri izleyen beş gün içinde, genel kurulda seçilen başkanın yanı sıra kendi aralarında üç Başkan Yardımcısı, bir Sayman, diğer görevlileri seçerler. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak üzere oluşturulan Yürütme Komitesi’nin tabii üyeleridir,

15.2- Yönetim Kurulu, toplam üye sayısının yarısının bir fazlası (altı kişi) ile toplanır. Karar oy çokluğu ile alınır eşitlik halinde, başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir,

15.3- Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı’nın veya üç Yönetim Kurulu üyesinin isteği üzerine her zaman toplantıya çağrılabilir,

15.4- Yürütme Komitesi’nin yetki, görev ve çalışma şekli Yönetim Kurulu’nca saptanır. Yönetim Kurulu Başkanı Yürütme Komitesi’nin ve oluşturulacak diğer Komitelerin tabii başkanıdır ve gerek gördüğünde bu görevi üyelerden birine devredebilir,

15.5- Geçerli nedeni olmaksızın yılda toplam dört toplantıya veya arda arda üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Yerine yedeği Yönetim Kurulu üyeliğine davet edilir,


MADDE 16 – YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ :

16.1- Genel Kurul kararlarına ve Ana tüzüğe göre Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için çalışmalarda bulunmak, Derneği üçüncü şahıslara, resmi makamlara, mahkemelere ve üyelere karsı temsil etmek,

16.2- Başkan tarafından hazırlanıp üyelere bildirilmiş bulunan veya Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi biri tarafından teklif edilip en az üçünün benimsemesi ile oluşan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak,

16.3- İki yılda bir takvim yılı sonunda Derneğin bütün varlıkları ile alacak ve borçlarının envanterini çıkarmak, bu envantere dayanan bilançoyu ve gelir-gider hesapları ile iki yıllık çalışma raporunu ve yeni döneme ait bütçe tasarısını hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak

16.4- Yasalara ve tüzüğe göre tutulması gerekli defterleri tutmak veya kendi nezareti altında Derneğin görevlilerine tutturmak,

16.5- Olağanüstü Genel Kurul toplantısına karar vermek, toplantı gündemini hazırlamak,

16.6- Mevzuatın verdiği olanak ve yetki çerçevesi içinde Genel Kurul kararları doğrultusunda gayrimenkul almak, tasarruf etmek ve gereğinde satmak,

16.7- Derneğin işlerini yürütmek üzere atanacak Genel Sekreterin ve Genel Sekretere bağlı teşkilatın çalışma tarzını, idaresini ve kontrolünü yönetmelikler ile saptamak,

16.8- Dernek üyeliği için başvurma, üyelikle ilgili diğer konular ve organların seçimi yöntemlerini belirleyen Ana yönetmeliği düzenlemek ve Genel Kurul’un onayına sunmak,

16.9- Genel Kurulca kabul edilen personel ücretleri karşılığı ödeneğe ve gereksinime göre personel almak, gerektiğinde Yürütme Komitesi’ne benzer komiteler kurmak,

16.10- Üye kaydetmek, Derneğin gelirlerini toplamak, bağış kabul etmek,

16.11- Derneğin harcamalarına karar vermek, belli limitler içinde Genel Sekretere harcama yetkisi vermek,

16.12- Dernekçe oluşturulan tesislerin vakıf, teşebbüs veya işletmeler haline getirilmesini Genel Kurul’a önermek ve bunların statülerini hazırlayıp Genel Kurul’un onayına sunmak, gerekli görüldüğünde bu statülerde değişiklikler yapmak ve uygulamak. Bu değişiklikleri ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunmak. Vakıf, teşebbüs veya işletmelerin organlarını seçmek, çalışmalarını denetlemek, bunların organlarınca hazırlanan çalışma programları, bilanço, bütçe, kesin hesap ve işletme yönetimine ilişkin yönergeleri incelemek, aynen veya değiştirerek onaylamak, bunların yıllık çalışmaları hakkında düzenleyeceği bilanço ve kesin hesaplarıyla birlikte olağan toplantılarda Genel Kurul’a sunmak,

16.13- Derneğin resmi ve özel mercilere temsile yetkili olacakları ve Dernek adına imzaya yetkili bulunacakları ve yetki derecelerini saptamak.


MADDE 17- YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

17.1- Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu adına Derneği temsil eder, ilgili yasalar, tüzük hükümleri çerçevesinde Derneği yönetir ve bütçe ödenekleri içinde gerekli harcamaları yapar. Yasa önünde de Derneğin temsilcisi olup, Dernek adına mukavele ve kontratlar yapmaya ve Derneğin Devlet Daireleriyle müesseselerdeki para ve mal gibi her türlü alacağını almaya yetkilidir. Başkan para işlerine ait yazıları diğer bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte imza eder. Haberleşmelere ait tüm yazı ve kararlar Başkan tarafından imza edilir. Başkan Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Başkan Derneğin her alanda ilerleme ve gelişmesine yarayacak önlemleri almakla görevlidir,

17.2 Başkan Yardımcıları’nın hangisinin Başkan Vekili olarak görev yapacağı Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında belirlenir. Başkan Vekili, Başkanı’nın bulunmadığı Yönetim Kurulu toplantılarında Başkana vekalet eder ve Başkanın görev ve yetkilerini üzerine almış olur.


MADDE 18 – YÜRÜTME KOMİTESİ :

18.1- Yürütme Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı, ve Yönetim Kurulu toplantısında atanan Bilim, Sanat ve Endüstri gruplarını temsil eden üç yönetim kurulu üyesinden oluşur. Genel Sekreter de Yürütme Komitesi toplantılarına katılır,

18.2- Yürütme Komitesi’ne Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder.


MADDE 19 – DENETİM KURULU VE DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ :

19.1- Genel Kurul, kendi üyeleri arasından gizli oyla bir Denetim Kurulu seçer.

19.2- Denetim Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

19.3- Denetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.

19.4- Denetim Kurul üyeleri Dernek hesaplarını ve işlemlerini her zaman için ayrı ayrı ve birlikte kontrol edebilirler ve vardıkları sonucu yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirirler.

19.5- Üç yıllık çalışma devresi sonunda geçmiş devre hesapları hakkındaki raporu Denetleme Kurulu üyeleri birlikte hazırlar ve Genel Kurul’a sunar.

19.6- Denetleme Kurulu, Derneğin Yönetim Kurulunca hazırlanarak Genel Kurul’a sunulacak bir sonraki dönem bütçesi hakkındaki görüşlerini de Genel Kurul’a duyurur.

19.7- Denetleme Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

19.8- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve üyelerinin görevlerine karışamaz, isteyecekleri her türlü, Dernekle ilgili bilgiyi vermeye, Dernek hesap ve defterlerini, evrakı, yazışmaları, kararları göstermeye zorunludur.

19.9- Ayrılan Denetleme Kurulu üyesi yerine yedeği davet edilir.

İç Denetim Şekli : Dernek’de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.


MADDE 20 – GENEL SEKRETERLİK :

20.1- Genel Sekreter Yönetim Kurulu tarafından atanır.

20.2- Genel Sekreter yasa, tüzük, kararname ve tebliğler, Dernek Tüzüğü, Yönetmelikleri hükümleri, Yönetim Kurulu kararları ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın mevzuat çerçevesinde vereceği talimatlara göre görevini yerine getirir.

20.3- Derneğin tüm personeli Genel Sekretere bağlı olarak görev yapar.

20.4- Genel Sekreter tüm Yönetim Kurulu, Yürütme Komitesi ve Alt Bölümü toplantılarına katılır ve toplantı tutanaklarını düzenler.


MADDE 21 – DANIŞMA KURULU:

21.1- Dernekte en az on yıl hizmet vermiş üyeler arasından üç kişilik Danışma Kurulu, yedekleriyle birlikte Genel Kurul toplantısında seçilir.

21.2- Danışma Kurulu, Derneğin yönetimi, faaliyetleri, mali durumu ve gelişmesi konularında Yönetim Kurulu’na yazılı önerilerde bulunur ve Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar.

21.3- Danışma Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.


MADDE 22 – TUTULACAK DEFTERLER- GELİR GİDER İŞLEMLERİ-

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve aynı yılın 31 Aralık günü sona erer.

22.1. Defterler:

Dernek, 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar.

Bu defterlerin Noter’den veya İl Dernekler biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

22.2 Gelir ve Gider İşlemleri

Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır :

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.


22.3. Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz


MADDE 23 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.


MADDE 24 – DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ :
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türk Seramik Derneği Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün

para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.